Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – www.kqn.sk

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou KAQUN sk, s.r.o. , sídlo spoločnosti A. Hlinku 37/11, 92101 Piešťany, IČO: 46 056 921, IČ DPH:SK2023217152, zapísanou na Obvodnom Úrade Piešťany, číslo živnostenského registra 230– 16476, bankové spojenie: Tatrabanka, č. ú. 2929852973 (ďalej len „Predávajúci“) a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru (ďalej len „Kupujúci“) ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.kqn.sk (ďalej len „internetová stránka Predávajúceho“) podľa Všeobecných obchodných podmienok, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len „tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba kupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia článku VI. „Odstúpenie od zmluvy“ a článku VII. „Záruka, reklamácie“ Všeobecných obchodných podmienok.

II. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom emailu, zaslaného na adresu uvedenú na internetovej stránke (objednavky@kqn.sk) Predávajúceho (ďalej len „objednávka“), alebo telefonicky na tel. čísle +421901727277­. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. meno a priezvisko objednávateľa, resp. obchodné meno spoločnosti, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.2. Pred zaslaním objednávky je Kupujúci povinný oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že so Všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasí. Každá objednávka doručená predávajúcemu je záväzná a bude potvrdená elektronickou poštou – formou e-mailu zaslaného na adresu uvedenú Kupujúcim najneskôr do 24 hodín.

2.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, a so Všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

2.4. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú po tom, ako Kupujúci obdrží potvrdenie objednávky od Predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom).

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim podľa článku II. bod 2.2., zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na internetovej stránke Predávajúceho v čase dodania tovaru.

3.2. Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje uvedené kúpne ceny, ktoré sú vrátaneDPH. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dopravu.

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke, a to nasledovne:

cene pripočítané náklady na dopravu

3.4. Faktúra na objednaný tovar vystavená Predávajúcim, ktorá bude dodaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list. IV. Viazanosť ponukou a stornovanie objednávky

4.1. Predávajúci je viazaný ponukou tovaru vrátane jeho ceny od potvrdenia objednávky elektronickou poštou (e-mailom) až do uplynutia dodacej lehoty, ktorá bola dohodnutá s Kupujúcim.

4.2. Kupujúci má právo stornovať objednávku v deň zaslania potvrdenia objednávky elektronickou poštou (e-mailom) Predávajúcim, najneskôr do 24 hodín od odoslania potvrdenia objednávky elektronickou poštou (e-mailom) Predávajúcim.

4.3. Kupujúci má právo stornovať objednávku taktiež v prípade, že objednávka nebola potvrdená Predávajúcim podľa článku II. bod 2.2. do 24 hodín. V takomto prípade nie je Kupujúcemu účtovaný storno poplatok. V prípade, že Kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku po uvedenom časovom limite podľa článku IV. bod 4.2, je povinný uhradiť Predávajúcemu storno poplatok vo výške 3,50 Eur a všetky preukázateľne a účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak Kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní Predávajúcim, ktorému vznikli náklady na dopravu tovaru.

4.4. Ak Kupujúci stornuje objednávku z dôvodu nedodržania dodacej lehoty Predávajúcim, storno poplatok mu nebude účtovaný.

4.5. Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu objednavky@kqn.sk, alebo telefonicky na tel. čísle +421901727277.

4.6. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania, nedostupnosti tovaru alebo zastavenia výroby tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke Predávajúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

4.7. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže Kupujúceho telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká Kupujúcemu povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky Kupujúcim podľa bodu 4.3. tohto článku.

4.8. O stornovaní objednávky bude Kupujúci preukázateľne informovaný Predávajúcim telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).

V. Dodacie podmienky

5.1. Tovar sa doručuje spravidla prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, alebo osobne (v prípade, že Kupujúci má sídlo v Piešťanoch)

5.2. Ak je tovar na sklade, zaväzuje sa Predávajúci dodať tovar do 7 pracovných dní. Tovar, ktorý nie je na sklade, sa Predávajúci zaväzuje dodať do 14 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky Predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom). Kupujúci bude o dodacej lehote dlhšej ako 7 pracovných dní informovaný telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).

5.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenej dodacej lehote, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne s ponukou na iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

5.4. Ak sa Predávajúci dohodol s Kupujúcim na osobnom odbere, Predávajúci sa zaväzuje rezervovať pre Kupujúceho tovar v mieste podnikania Predávajúceho po dobu 14 dní od odoslania potvrdenia objednávky elektronickou poštou (e-mailom) podľa článku II. bod 2.2. Kupujúcemu. Ak si Kupujúci tovar v uvedenej lehote neprevezme, uplynutím tejto lehoty sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili. Prepravné náklady tovaru hradí Kupujúci.

5.5. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať v dohodnutej dodacej lehote a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku tovaru.

5.6. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov neodkladne oznámiť tieto škody prepravcovi. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

5.7. Ak Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť riadne dodávaný tovar, je povinný Predávajúcemu uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru Kupujúcemu.

VI. Odstúpenie od zmluvy

6.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Toto právo platí aj v prípade, ak si Kupujúci tovar objednaný prostredníctvom elektronickej pošty vyzdvihol osobne priamo u Predávajúceho.

6.2. Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy sa môže uskutočniť telefonicky na tel. čísle +421901727277, písomne, elektronickou poštou (e-mailom) alebo osobne v mieste podnikania Predávajúceho.

6.3. Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe – faktúra s dodacím listom. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v mieste podnikania Predávajúceho alebo odoslaním tovaru na adresu sídla Predávajúceho. Tovar je potrebné zaslať poistený na náklady Kupujúceho.

6.4. V prípade platného a účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy, t.j. pri splnení všetkých podmienok uvedených v tomto článku, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar alebo jeho obal nekompletný, akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený si započítať ku kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal nedostatky, na ktoré sa vzťahuje záruka.

6.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

VII. Záruka a reklamácie

7.1. Záručná doba na tovar zakúpený u Predávajúceho je upravená Občianskym zákonníkom § 620. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

7.2. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na nedostatky, ktoré boli spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, mechanickým poškodením, nesprávnym skladovaním lebo vystavením netypickým podmienkam.

7.3. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými podkladmi poštou na adresu sídla Predávajúceho. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru s dodacím listom a podrobný popis nedostatku. Reklamovaný tovar musí byť kompletný a pokiaľ možno v pôvodnom obale.

7.4. Ak nebude niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

7.5. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, Predávajúci bude Kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 3,50 Eur a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru Kupujúcemu. Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o reklamácii a spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

7.6. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.

7.7. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

VIII. Spracovanie osobných údajov

8.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie Kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho a v súvislosti ponúkania služieb a produktov Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

8.2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktná e-mailová adresa.

8.3. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom uvedeným v bode 8.1. tohto článku. Kupujúci udeľuje súhlas na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho (info@kqn.sk) alebo na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

9.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

9.3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.