fbpx

Statut spotřebitelské soutěže

Název: "Vyhraj pitní režim na 3 mesíce"​

Čl. I. Úvodní ustanovení

Společnost KAQUN sk, s.r.o., IČO: 46 056 921, se sídlem Hluboká 7163/98, 92101 Piešťany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trnava, oddíl: Sro, vložka č. 2010 27102/T, emailový kontakt: info@kaqun.sk (dále jen „Vyhlašovatel“), vydává následující statut (dále jen „Statut“) upravující průběh a pravidla spotřebitelské soutěže, jejíž bližší popis je uveden v čl. 27102/T. II. (dále jen „Soutěž“).

Čl. II. Bližší informace o hlavních podmínkách soutěže

Vyhlašovatel tímto informuje o hlavních podmínkách Soutěže:

1. Soutěž bude probíhat od 11.03.2024 do 01.04.2024.

2. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo se zaregistrujte do registračního formuláře na naší stránce na sociálních sítích Facebook a Instagram.

3. Výherce Soutěže bude vybrán nejpozději 02.04.2024, ze správnych odpovědí..

4. Výsledky Soutěže budou výherci oznámeny prostřednictvím sociálních sítí.

5. Výherce Soutěže získá následující výhru: analýzu živé kapky krve v KAQUN WELLNESS & SPA v hodnotě 35 eur.

6. Výhry bude zaslán výherní poukaz na emailovou stránku zadanou při registraci do soutěže nejpozději do 4 dnů od vyhlášení výherce Soutěže.

Čl. III. Doplňující podmínky účasti v Soutěži

1. Účastníkem Soutěže může být výhradně fyzická osoba – Spotřebitel (dále jen „Soutěžící“ nebo „účastník Soutěže“).

2. Soutěžícím se může stát jen taková osoba, která splní podmínky účasti v Soutěži ve smyslu tohoto Statutu.

3. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Vyhlašovateli či k Partnerovi Soutěže, ani osoby blízké těmto osobám ve smyslu § 116 zákona č. 1/2003. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se některá z takových osob stane výhercem v Soutěži, výhra jí nebude předána. Stejně tak se Výhra nepředá v případě, že Vyhlašovatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry.

4. Jeden Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou, pokud Čl. II. nestanovuje něco jiného.

5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže ty Soutěžící, kteří poruší podmínky Soutěže.

6. Je-li podmínkou účasti v Soutěži poskytnutí komentáře, recenze, fotografie či jiného výsledku tvůrčí duševní činnosti Soutěžících (dále jen „Dílo“), pak předáním takového Díla Vyhlašovateli Soutěžící uděluje Organizátorovi a Partnerovi bezúplatný souhlas k použití Díla pro jejich komerční i nekomerční účely , a to všemi možnými způsoby. Dílo může být zejména rozmnožováno, jakýmkoli způsobem zpřístupňováno veřejnosti, zaznamenáváno na jakýkoli technický nosič, upravováno či spojován s jinými autorskými díly. Tento souhlas se uděluje jako výhradní a územně neomezený, a to na dobu trvání majetkových autorských práv Soutěžícího, přičemž Organizátor i Partner jsou oprávněni udělit k použití Díla sublicenci nebo může souhlas k použití tohoto Díla dále postoupit, a to dle vlastního uvážení bez jakýchkoli omezení.

Čl. IV. Průběh Soutěže

1. Soutěž bude probíhat v termínu uvedeném v Čl. II., a to v době od 00:00:01 hodin. prvního dne Soutěže do 23:59:59 hodin. posledního dne Soutěže.

2. Soutěžící, kteří splní všechny podmínky účasti v Soutěži, budou automaticky zařazeni do slosování o výhry, které jsou blíže specifikovány v čl. II.

3. Výhry budou Soutěžícím předány Vyhlašovatelem nebo některým z Partnerů Soutěže (je-li takový Partner uveden v čl. II), a to v termínech stanovených tímto Statutem.

4. V případě, že si výherce výhru nepřevezme na své doručovací adrese oznámené Vyhlašovateli a/nebo Partnerovi nebo v souladu s jinak dohodnutým způsobem předání, ztrácí na ni nárok a výhra propadne ve prospěch Vyhlašovatele a/nebo Partnera, který může rozhodnout o výběru náhradního výherce. V této situaci výherci nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany Vyhlašovatele nebo Partnera.

5. Vyhlašovatel ani Partner neodpovídají za případné vady výher, ani nenesou žádnou odpovědnost za případné škody způsobené Soutěžícím v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výher jako bezúplatně získaných plnění je vyloučena. Vyhlašovatel ani Partner neposkytují záruku na výhry, ani neposkytují žádné náhradní plnění za výhry nebo jejich části, ani jejich hodnotu neproplácejí v penězích.

Čl. V. Ochrana osobních údajů

1. Dobrovolně předané osobní údaje účastníků Soutěže budou Vyhlašovatelem zpracovány primárně za účelem účasti v Soutěži, vyhodnocení Soutěže, předání Výher, výkonu a obhajoby práv a právních nároků Vyhlašovatele a Partnera, a případně budou použity ik dalším účelům, pokud k nim Vyhlašovatel a/ nebo Partner získá odpovídající právní titul pro zpracování, o čemž bude daný účastník Soutěže vždy informován.

2. Zpracování osobních údajů pro uvedené účely je založeno na právním titulu oprávněného zájmu podle čl. 2. Čl. 1. písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES („GDPR“), kterým je zájem o naplnění účelů podle předchozího odstavce, což by bez poskytnutí osobních údajů účastníků Soutěže nebylo možné.

3. Pokud účastník Soutěže udělí i samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů, jeho kontaktní údaje budou zpracovány za účelem marketingové komunikace, tzn. j. za účelem nabízení obchodu, služeb a průzkumů trhu, včetně zasílání informací o organizovaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách Vyhlašovatele či Partnera (podle toho, komu se tento souhlas uděluje), a to po dobu zájmu účastníka Soutěže o zasílání takových zpráv. Právním titulem v takovém případě je souhlas dle čl. 2. Čl. 1 písm. a) GDPR.

4. Osobní údaje budou za výše specifikovanými účely zpracovávány pouze Vyhlašovatelem a Partnerem (v případě, že Partner předává výhry).

Čl. VI. Závěrečná ustanovení

1. Vyhlašovatel prohlašuje, že provozovatelé Sociálních sítí Facebook, Instagram a LinkedIN nejsou do Soutěže nijak zapojeni a vůči Soutěžícím nemají žádné závazky.

2. Vyhlašovatel oznamuje, že orgánem dozoru, na který se Soutěžící mohou obrátit v souvislosti s průběhem soutěže, je Inspektorát SOI (Slovenská obchodní inspekce) pro Trnavský kraj, Pekařská 23, 917 01 Trnava 1.

3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na úplné zrušení Soutěže jakož i na změnu podmínek Soutěže zveřejněním aktualizovaného znění tohoto Statutu nebo doplňujících informací o Soutěži na internetových stránkách Vyhlašovatele. Soutěžící, který s takovou změnou nebude souhlasit, má právo na odstoupení od Soutěže do tří (3) dnů od zveřejnění této změny na internetových stránkách Vyhlašovatele, v opačném případě se má za to, že danou změnu podmínek Soutěže akceptuje.

4. Vyhlašovatel tímto informuje, že výherce, který je daňovým rezidentem České republiky, je povinen odvést daň z příjmů a pojistné na zdravotní pojištění z hodnoty nepeněžité výhry, pokud tato hodnota přesáhne částku 350 EUR. Vyhlašovatel je v takovém případě povinen vystavit výherci osvědčení o výhře, které výherce použije při plnění výše uvedených povinností.

5. Právní vztahy tímto Statutem neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

6. Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti dne 01.01.2023.