fbpx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA II. OBJEDNANIE TOVARU A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY IV. VIAZANOSŤ PONUKOU A STORNOVANIE OBJEDNÁVKY V. DODACIE PODMIENKY VI. DODACIE PODMIENKY V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY VII. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE (REKLAMAČNÝ PORIADOK) VIII. SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV IX. INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIES NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCHODNÍKA X. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.kaqun.sk, www.analyzakrvi.sk, www.vyzivaprepsy.sk. Nákup tovaru v zmysle predchádzajúcej vety môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.kaqun.sk, www.analyzakrvi.sk, www.vyzivaprepsy.sk a príslušnými právnymi predpismi.

1.2. Týmito Obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, konkrétne medzi spoločnosťou

KAQUN sk, s.r.o.,

so sídlom: Hlboká 7163/98, 921 01 Piešťany

IČO: 46 056 921

IČ DPH: SK2023217152

Zapísaná: v OR okresný súd Trnava, vložka číslo: 27102/T

bankové spojenie: Tatrabanka, č. ú. 2942160314/1100

IBAN: SK30 1100 0000 0029 4216 0314

SWIFT: TATRSKBX

info@kaqun.sk

+421 (0) 901 727 277

Centrálny sklad: Pod Párovcami 56/1318, 921 01 Piešťany

Prevádzka: KAQUN Centrum, Hlboká 98, Penzión Hellene, 921 01 Piešťany


Zodpovedná osoba :

Mgr. Patrik Vavro

+421 911 884 737

Patrik.vavro@kaqun.sk (ďalej len “Obchodník” aj “Poskytovateľ služby”).

a každým spotrebiteľom alebo podnikateľom, ktorý sú kupujúcim tovaru (ďalej len „Kupujúci“ alebo “Objednávateľ”) ponúkaného Obchodníkom prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.kaqun.sk, www.analyzakrvi.sk, www.vyzivaprepsy.sk (ďalej len „internetová stránka Obchodníka“) podľa Všeobecných obchodných podmienok uvedených na internetovej stránke Obchodník ako neoddeliteľnej súčasti kúpnej zmluvy medzi Obchodníkom a Kupujúcim uzatvorenej na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“).

1.3. V zmysle ustanovenia §4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 o o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov je poskytovateľ služby povinný poskytnúť prijímateľovi služby názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.

Dozorný orgán:

– Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, tt@soi.sk

– Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6 P.O. Box 1, 917 09 Trnava 9

– Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava, Riaditel.TT@svsp.sk.

1.4. V zmysle zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník je obchodníkom je osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet. 

1.5. V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa za spotrebiteľa považuje každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy (každá zmluva, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.6. Za podnikateľa sa v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov považuje osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom teda je každý, kto pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

1.7. Právne vzťahy medzi Obchodníkom a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

1.8. Právne vzťahy medzi Obchodníkom a Kupujúcim, ktorým je podnikateľ výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami alebo zmluvou medzi Obchodníkom a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi Obchodnými podmienkami a zmluvou, prednosť má text zmluvy.

1.9. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Obchodníkom a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Obchodníkom na jeho internetovej stránke (ďalej len „tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. týchto Obchodných podmienok, kde Obchodníkovi vznikne povinnosť odovzdať predmet kúpi Kupujúcemu a Kupujúcemu vznikne povinnosť prevziať predmet kúpy a zaplatiť zaň Obchodníkovi dohodnutú cenu. Obchodník si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

1.10. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Obchodníka, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov Obchodníka, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II. OBJEDNANIE TOVARU A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom objednávkového formulára umiestneného na internetovej stránke Obchodníka, príp. prostredníctvom e-mailu, zaslaného na adresu uvedenú na internetovej stránke (objednavky@kaqun.sk, info@kaqun.sk) Obchodníka alebo telefonicky na tel. čísle +421 901 727 277 (ďalej len „Objednávka“). Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Obchodníkovi a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. meno a priezvisko objednávateľa, dodaciu adresu, telefonický a e-mailový kontakt, resp. obchodné meno a sídlo spoločnosti, svoje identifikačné číslo (IČO) a aj daňové identifikačné číslo ( DIČ), ak mu bolo pridelené, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na Objednávateľa, ďalej názov objednávaného tovaru, množstvo a spôsob dodania. Odoslaná Objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.2. Odoslaním Objednávky potvrdzuje Kupujúci Obchodníkovi, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar, vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, a oboznámil sa so Obchodnými podmienkami spolu s Reklamačným poriadkom Obchodníka pred odoslaním Objednávky v znení platnom k momentu odoslania objednávky. Na tieto Obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2.3. Každá odoslaná Objednávka ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho doručená Obchodníkovi je záväzná a potvrdenie o uzavretí objednávky ako forma akceptácie návrhu Kupujúceho bude bezodkladne zaslaná elektronickou poštou na adresu uvedenú Kupujúcim, najneskôr však do 24 hodín od okamihu odoslania objednávky Kupujúcim. Ak je Kupujúcim podnikateľ, akceptáciou návrhu zo strany Obchodníka sa považuje moment doručenia záväzného súhlasu s návrhom Kupujúceho.

2.4. Kupujúci má právo sa pred odoslaním Objednávky oboznámiť s aktuálnou kúpnou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v Objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie Objednávky Obchodníkom.

2.5. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom, keď Kupujúci obdrží záväzné potvrdenie Objednávky od Obchodníka prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) na zadanú e-mailovú adresu Kupujúcim.

2.6. V momente uzavretia Kúpnej zmluvy vznikajú medzi Kupujúcim a Obchodníkom vzájomné práva a povinnosti. Kúpnou zmluvou sa Obchodník zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá objednaný tovar a umožní mu nadobudnúť vlastnícke práva k nemu a Kupujúci sa zaväzuje, že daný tovar prevezme a zaplatí zaň Obchodníkovi kúpnu cenu. Za odovzdanie tovaru sa rozumie osobný odber Kupujúceho na mieste dojednanom s Obchodníkom alebo odovzdanie dopravcovi (kuriérskej službe) za účelom doručenia tovaru Kupujúcemu. Obchodník sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu predmet kúpy v dojednanom množstve, akosti a prevedení a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru.

2.7. Uzavretú kúpnu zmluvu, spolu s dohodnutou cenou, možno meniť a rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2.8. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Obchodníkom a Kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Obchodníka. Obchodník v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

2.9. Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Obchodník bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého Objednávka bola potvrdená Obchodníkom podľa článku II., zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na internetovej stránke Obchodníka.

3.2. Odoslaním Objednávky Kupujúci akceptuje uvedené kúpne ceny, ktoré sú vrátane DPH a prípadných ostatných daní. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke, a to nasledovne:

– platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru Kupujúcim

– platba bankomatovou kartou a online prevody napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY, s.r.o.

– platba dobierkou pri spôsobe doručenia (kuriérskou službou alebo Poštou), kedy budú ku kúpnej cene pripočítané náklady na dopravu, dodanie a poštovné – platba prevodom na bankový účet Obchodníka v lehote splatnosti stanovenej vo fakturačnom doklade (ďalej len „faktúra“), ktorý je doručovaný spolu s objednávkou, zvyčajne v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru spolu s faktúrou

3.4. Faktúra na objednaný tovar vystavená Obchodníkom, ktorá bude dodaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad, dodací list a záručný list.

IV. VIAZANOSŤ PONUKOU A STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

4.1. Obchodník je viazaný ponukou tovaru vrátane jeho celkovej ceny od potvrdenia Objednávky elektronickou poštou (e-mailom) až do uplynutia dodacej lehoty, ktorá bola dohodnutá s Kupujúcim.

4.2. Kupujúci má právo stornovať Objednávku v deň zaslania potvrdenia Objednávky elektronickou poštou (e-mailom) Obchodníkom najneskôr do 24 hodín od odoslania potvrdenia Objednávky elektronickou poštou (e-mailom) Obchodníkom.

4.3. Kupujúci má právo stornovať objednávku taktiež v prípade, že Objednávka nebola potvrdená Obchodníkom podľa článku II. bod 2.2. do 24 hodín. V takomto prípade nie je Kupujúcemu účtovaný storno poplatok. V prípade, že Kupujúci stornuje už potvrdenú Objednávku po uvedenom časovom limite podľa článku IV. bod 4.2, je povinný uhradiť Obchodníkovi storno poplatok vo výške 3,50 Eur a všetky preukázateľne a účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej Objednávky, najmä v prípade ak Kupujúci stornuje Objednávku po jej odoslaní Obchodníkom, ktorému vznikli náklady na dopravu tovaru.

4.4. Ak Kupujúci stornuje Objednávku z dôvodu nedodržania dodacej lehoty Obchodníkom, storno poplatok mu nebude účtovaný.

4.5. Kupujúci môže Objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Obchodníka infoy@kaqun.sk, alebo telefonicky na tel. čísle +421 901 727 277.

4.6. Obchodník má právo stornovať Objednávku, ak z dôvodu vypredania, nedostupnosti tovaru alebo zastavenia výroby tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke Obchodníka, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

4.7. Obchodník má právo stornovať Objednávku aj v prípade, že nemôže Kupujúceho telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká Kupujúcemu povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky Kupujúcim podľa bodu 4.3. tohto článku.

4.8. O stornovaní objednávky bude Kupujúci preukázateľne informovaný Obchodníkom telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).

V. DODACIE PODMIENKY

5.1. Tovar sa doručuje spravidla prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, alebo osobne, v prípade, že Kupujúci uviedol dodaciu adresu v Piešťanoch alebo v blízkom okolí alebo sa tak dohodli Obchodník a Kupujúci.

5.2. Obchodník odovzdá tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Obchodník tovar zabalí podľa zvyklostí, prípadne spôsobom potrebným na uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom sa zaobstará tovar určený na dopravu.

5.3. Ak je tovar na sklade, zaväzuje sa Obchodník dodať tovar do 7 pracovných dní. Tovar, ktorý nie je na sklade, sa Obchodník zaväzuje dodať do 14 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia Objednávky Obchodníkom prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom). Kupujúci bude o dodacej lehote dlhšej ako 7 pracovných dní informovaný telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom ).

5.4. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenej dodacej lehote, bude Obchodník Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne s ponukou na iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Obchodník vyžiadať súhlas Kupujúceho.

5.5. Ak sa Obchodník dohodol s Kupujúcim na osobnom odbere, Obchodník sa zaväzuje rezervovať pre Kupujúceho tovar na dohodnutom mieste (spravidla v mieste podnikania Obchodníka) po dobu 14 dní od odoslania potvrdenia objednávky elektronickou poštou (e-mailom) podľa článku II. týchto Obchodných podmienok Kupujúcemu. Ak si Kupujúci tovar v uvedenej lehote neprevezme, uplynutím tejto lehoty sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili. Prepravné náklady tovaru hradí Kupujúci.

5.6. Ak Obchodník objednaný tovar nemôže dodať v dohodnutej dodacej lehote a Kupujúci s Obchodníkom sa nedohodli na náhradnom plnení, Obchodník je oprávnený zrušiť Objednávku tovaru.

.7. Kupujúci – podnikateľ je povinný a Kupujúcemu – spotrebiteľovi sa odporúča tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov neodkladne oznámiť tieto škody prepravcovi. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Pokiaľ Kupujúci prevezme poškodenú alebo neúplnú zásielku je nevyhnutné takýto nedostatok popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@kaqun.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou Obchodníkovi. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Obchodníkovi možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

5.8. Ak Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť riadne dodávaný tovar, je povinný Obchodníkovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru Kupujúcemu.

5.9. Za okamih prevzatia tovaru Kupujúcim – spotrebiteľom sa považuje jeho prevzatie od dopravcu, resp. Obchodníka. Ak je Kupujúci – podnikateľ za okamih prevzatia sa považuje odovzdanie tovaru prvému prepravcovi.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. V zmysle ustanovenia §20 zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov má Kupujúci právo od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa kedy bol Kupujúci povinný prevziať tovar, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo Obchodníkovi doručené v stanovenej lehote. Toto právo platí aj v prípade, ak si Kupujúci tovar objednaný prostredníctvom elektronickej pošty vyzdvihol osobne priamo u Obchodníka. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru.

6.2. Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy sa môže uskutočniť telefonicky na tel. čísle +421 901 727 277, písomne, elektronickou poštou (e-mailom), prípadne prostredníctvom formulára, ktorý je potrebné si vyžiadať od Obchodníka alebo osobne v mieste podnikania Obchodníka. V takomto prípade Kupujúci kontaktuje Obchodníka s uvedením že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla Objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí ( peniaze je možné vrátiť aj v hotovosti v prevádzke spoločnosti). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané Obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

6.3. Potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy zašle Obchodníka najneskôr do 3 dní odo dňa prijatia oznámenia o odstúpení Kupujúcemu na uvedenú e-mailovú adresu, telefonicky alebo na inom trvalom médiu.

6.4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať osobne Obchodníkovi. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vrátený tovar musí byť kompletný a podľa možností v pôvodnom obale, v stave a hodnote ako tovar prevzal. K tovaru musí byť priložený originálny doklad o kúpe – faktúra s dodacím listom. Obchodník odporúča Kupujúcemu, aby tovar odoslal doporučene alebo ako poistenú zásielku.

6.5. V prípade platného a účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy, t.j. pri splnení všetkých podmienok uvedených v tomto článku, je Obchodník povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar spolu s nákladmi na poštovné (poštovné sa vracia len do výšky najlacnejšej formy poštovného uvedenej na internetovej stránke Obchodníka) najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy a to rovnakým spôsobom, akým uhradil kúpnu cenu Kupujúci. Obchodník môže zmeniť spôsob platby len so súhlasom Kupujúceho. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal nedostatky, na ktoré sa vzťahuje záruka.

6.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Obchodníkovi, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

6.7. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Obchodník oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, resp. požadovať po Kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

6.8. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, pramenitá voda a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

6.9. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí Obchodníkovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí Kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže Obchodník uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Obchodník je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Obchodník Kupujúcemu v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

VII. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE (REKLAMAČNÝ PORIADOK)

7.1. Záručná doba na tovar zakúpený cez internetovú stránku Obchodníka je upravená Občianskym zákonníkom v ustanovení § 620. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim alebo odo dňa, kedy si mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri potravinách s uvedeným dátumom minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu. Pri spotrebných veciach, konkr. pri kozmetike, s uvedeným dátumom spotreby sa záručná doba skracuje na dátum uvedený na obale tovaru. Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia nezodpovedá Obchodník za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej lehote. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii.

7.2. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na nedostatky, ktoré boli spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, mechanickým poškodením, nesprávnym skladovaním alebo vystavením netypickým podmienkam.

7.3. Obvykle doklad o kúpe (faktúra, pokladničný blok) vystavený Obchodníkom je zároveň aj dokladom o záruke. Ak o to Kupujúci výslovne požiada poskytne mu Obchodník záruku v písomnej forme záručného listu.

7.4. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu u Obchodníka odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými podkladmi poštou na adresu sídla Obchodníka alebo ho môže priniesť osobne. Reklamácia sa však musí uplatniť v záručnej dobe. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru s dodacím listom a podrobný popis nedostatku. Reklamovaný tovar musí byť kompletný a pokiaľ možno v pôvodnom obale. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar dôkladne zabezpečiť, aby nedošlo v priebehu jeho prepravy k poškodeniu. Taktiež odporúčame Kupujúcemu, aby si zvolil požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny ).

7.5. Obchodník vystaví Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie, po tom čo prevezme od neho reklamovaný tovar. Ak Kupujúci uplatňuje reklamáciu e-mailom, potvrdenie o prijatí reklamácie mu Obchodník zašle ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Obchodníkovi potrebnú súčinnosť potrebnú pre účely vybavenia reklamácie, inak sa lehoty predĺžia o čas, v ktorom Kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

7.6. Ak nebude niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

7.7. Ak je možné vadu na tovare odstrániť, Kupujúci má právo na to, aby bola vada na tovare bezplatne, včas a riadne odstránená. Obchodník je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu. Ak Obchodníkovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, môže Kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti. Obchodník môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.8. Ak nie je možné vadu na tovare odstrániť a táto vada bráni riadnemu užívaniu tovaru, má zákazník právo na výmenu veci alebo právo odstúpiť od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

7.9. Ak ide o iné neodstrániteľné vady a táto vada nebráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.10. Obchodník po obdŕžaní oznámenia o uplatnení reklamácie informuje Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie (či výrobok opraví, vymení alebo mu vráti peniaze alebo poskytne zľavu) ihneď alebo v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie Kupujúcim. V odôvodnených prípadoch, ak je potrebné zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku, môžete rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie aj neskôr, najneskôr však do 30 dní.

7.11. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, Obchodník vystaví Kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie a vybaví reklamáciu ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Ak si Obchodník túto povinnosť nesplní, má Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku VI. týchto Obchodných podmienok.

7.12. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, Obchodník bude Kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 3,50 Eur a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru Kupujúcemu. Obchodník vydá Kupujúcemu doklad o reklamácii a spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

7.13. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Obchodníkom. 

7.14. Reklamácie je vybavená, ak: – Obchodník odovzdá opravený tovar Kupujúcemu, alebo

– Obchodník vymení tovar Kupujúcemu, alebo

– Obchodník vráti kúpnu cenu za tovar Kupujúcemu, alebo

– Obchodník vyplatí primeranú zľavu z ceny výrobky Kupujúcemu, alebo

– Obchodník písomne vyzve Kupujúceho na prevzatie plnenia,

– alebo reklamáciu odôvodnene zamietne.

7.15. Ak Kupujúcemu bude tovar vymenený, odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim začína platiť nová záručná doba. 7.16. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

VIII. SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Obchodníkovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, prípadne podpis.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je podnikateľom, je povinný oznámiť Obchodníkovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu, fakturačnú adresu a adresu dodania.

8.3. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Obchodník spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Obchodníka a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje Obchodníkovi svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe pre potreby plnenia kúpnej zmluvy uzavretej medzi Kupujúcim a Obchodníkom. Obchodník sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Obchodníkovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho.

8.4. Obchodník vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 ZnOOU zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom a v rozsahu potrebnom na plnenie Kúpnej zmluvy (spotrebiteľskej zmluvy) uzatváranej podľa Obchodných podmienok, za účelom plnenia svojich záväzkov voči Kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti Obchodníka a v súvislosti ponúkania služieb a produktov Obchodníka a to aj prostredníctvom elektronických prostriedkov. Obchodník zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám, okrem kuriérskej spoločnosti a Slovenskej pošty za účelom a v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru. Ďalej Obchodník vyhlasuje že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorým neodporuje ZnOOU ani iným všeobecným záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať, bude si počínať tak aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve zachovať ľudskú dôstojnosť a ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života Kupujúceho. Obchodník ďalej vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Obchodníkom.

8.6. Obchodník vyhlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim sú dôverné a budú spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby potrebnej na dosiahnutie účelu spracúvania.

8.7. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Obchodníkovi v zmysle ZnOOU súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Obchodníka za účelom uvedeným v bode 8.4. tohto článku a na marketingové účely ( najmä na zasielanie obchodných oznámení ). Kupujúci udeľuje súhlas na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Obchodníka (info@kaqun.sk ) alebo na vyššie uvedenú adresu sídla Obchodníka. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Obchodníkovi. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Obchodník po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho.

8.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Obchodníka vyžadovať:

a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

8.9. Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa 8.8. písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

8.10.Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Obchodníka namietať voči

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm.

d) na účely priameho marketingu.

8.11.Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Obchodníka kedykoľvek namietať

a) voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, Obchodník je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

b) a nepodrobiť sa rozhodnutiu Obchodníka, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Obchodníka o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Obchodník je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Obchodníka informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi Obchodníkom a Kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke Kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo Kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

8.12. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní Obchodník bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ Obchodník poskytne Kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Obchodník vyhovie požiadavkám Kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv Kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ Obchodník bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

8.13. Obchodník vyhlasuje, že v súlade s ustanovenia § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: – Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124 – prepravnej spoločnosti 123Kurier, s. r. o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín Slovenská republika, IČO: 46598863.

IX. INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIES NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCHODNÍKA

9.1. Súbory cookies sú používané na jednotlivých stránkach internetových stránok Obchodníka (www.kaqun.sk, www.analyzakrvi.sk, www.vyzivaprepsy.sk ďalej len „e-shop“) za účelom zabezpečenia kvalitných služieb. Za súbory cookies sa považujú mikrodáta (malé textové súbory) vytvorené komunikáciou medzi touto internetovou stránkou a prehliadačom. Server, na ktorom je uložená táto internetová stránka, pri komunikácii s užívateľom prostredníctvom prehliadača vytvorí súbor, ktorý sa uloží do jeho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Pri opätovnej návšteve internetovej stránky prehliadač načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť tejto internetovej stránke.

9.2. Použivateľ internetovej stránky Obchodníka vyjadruje súhlas s používaním cookies a oboznámením sa s používaním súborov cookies. Obchodník môže pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. “cookies” tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele “cookies” či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú.

9.3. Obchodník anonymne zbiera súbory cookies predovšetkým za účelom:

a) zhromažďovať, analyzovať a vyhodnocovať informácie o prístupe a správaní užívateľov na e-shope Obchodníka,

b) rozpoznať užívateľa a zjednodušiť mu používanie e-shopu pri opätovnej návšteve,

c) poskytnúť užívateľovi informácie z okruhu jeho záujmov a potrieb,

d) odporúčať služby, ktoré zodpovedajú záujmom a potrebám užívateľa,

e) monitorovať správne fungovanie stránok,

f) skvalitňovať služby poskytované prevádzkovateľom.

9.4. Z časového hľadiska prevádzkovateľ používa dočasné a trvalé cookies.

a) Dočasné cookies sa ukladajú v zariadení užívateľa počas celej doby návštevy e-shopu až do jeho opustenia.

b) Trvalé cookies sa ukladajú v zariadení užívateľa až do uplynutia platnosti alebo do manuálneho vymazania.

9.5. Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookies:

a) Základné cookies, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie eshopu (napr. prihlasovacie údaje);

b) Prevádzkové cookies, prostredníctvom ktorých je možné analyzovať správanie užívateľa na e-shope (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);

c) Funkčné cookies, prostredníctvom ktorých je možné skvalitniť funkčnosť eshopu tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby už boli užívateľovi ponúknuté.

d) Reklamné cookies, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh záujmov a potrieb užívateľa a na základe toho mu ponúknuť relevantné služby.

9.6. Zmena nastavenia súborov cookies:

1.Súbory cookies používané na stránkach e-shopu si môže užívateľ nastaviť, príp. zmeniť vo svojom internetovom prehliadači.

2. Nastavenie súborov cookies môže byť zmenené najmä tak, aby sa zabránilo automatickému fungovaniu súborov cookies alebo aby bol užívateľ informovaný o každom uložení súboru cookies do jeho zariadenia.

3. Prevádzkovateľ prípadné zmeny nastavenia súborov cookies akceptuje. Užívateľ by však mal zobrať do úvahy, že zmenou niektorých nastavení súborov cookies, môže mať dopad na celkovú funkčnosť a kvalitu portálu.

9.7. Používatelia majú možnosť odmietnuť, aby “cookies” alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

9.8. Súbory cookies môže Použivateľ kontoroľovať alebo zmazať podľa vlastného uváženia, bližšie informácie TU: Ochrana osobných údajov.

X. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

10.1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu (elektronickou poštou – e-mailom na info@kaqun.sk alebo písomne na adresu sídla Obchodníka) v prípade nespokojnosti s reklamáciou alebo ak sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva. Na takúto žiadosť je Obchodník povinný odpovedať v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania. Ak Obchodník odpovie zamietavo alebo neodpovie v lehote 30 dní odo dňa odoslania žiadosti, má Kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Za subjekty ARS, ktorým možno podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu sa považujú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať náležitosti upravené ustanovením § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť aj na internetovej stránke Ministerstva Hospodárstva Slovenskej republiky.

10.2.Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj cez platformu alternatívneho riešenia sporov RSO dostupnou online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.3. Kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh subjektu alternatívneho riešenia sporov len v prípade, ak na predchádzajúcu žiadosť o náhradu odpovedal Obchodník zamietavo alebo neodpovedal vôbec, spor sa týka zmluvy uzatvorenej na diaľku (prostredníctvom internetovej stránky https://www.kaqun.sk, www.analyzakrvi.sk, www.vyzivaprepsy.sk) a hodnota sporu nesmie byť nižšia ako 20 Eur. Subjekt ARS môže od kupujúceho – spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 Eur s DPH.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Obchodníka.

11.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka v deň odoslania objednávky Kupujúcim. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2024 a rušia predchádzajúce znenie Obchodných podmienok.

11.3. Obchodník si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto Obchodné podmienky spolu s Reklamačným poriadkom sú platné od 1.1.2024 a ruší platnosť predchádzajúcich dokumentov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle a prevádzkach Obchodníka alebo ako dokument na www.kaqun.sk, www.analyzakrvi.sk, www.vyzivaprepsy.sk

KAQUN sk, s.r.o. © 2013 – 2024.