fbpx

Najčastejšie kladené
otázky

Kyslík

Vo vzduchu sa nachádza 21% kyslíka. Pri pokojnom nádychu a výdychu sa v pľúcach vymení 500 ml vzduchu, čo je asi 100 mg kyslíka. Za normálnych okolností, pokiaľ je všetko v poriadku kyslík, ktorý dýchame zo vzduchu, sa viaže na hemoglobín v našej krvi, čo vedie k optimálnej saturácií kyslíka v krvi 96 – 99 %. Z krvi sa kyslík dostáva difúziou (rozdielom tlakov) k bunkám cez medzibunkový priestor, ktorý je zväčša tvorený vodou. Ak je hemoglobín úplne saturovaný kyslíkom, ďalšie dodanie kyslíka spôsobí fyzikálne sýtenie krvnej plazmy a teda zvýšenú dodávku kyslíka tkanivám. Kyslíková voda KAQUN teda nezvyšuje schopnosť hemoglobínu transportovať viac kyslíka, ale výrazne zvyšuje transport kyslíka tkanivám plazmou.

Aj keď vdýchneme dostatok kyslíka, ten sa ešte nemusí skutočne dostať aj tam kam má, do každej jednej bunky. Tak ako necítime kyslík, ktorý vdychujeme, tak necítime ani jeho nedostatok v tkanivách, až pokiaľ nie je neskoro. Vtedy, pri infarkte alebo porážke, nastáva akútna hypoxia, kedy sa úplne preruší prítok kyslíka do srdcových a mozgových tkanív, čo má za následok nekontrolované odumieranie buniek a degeneráciu tkanív.

Príčin prečo nemusia mať naše bunky dostatok kyslíka je niekoľko: ochorenie či zranenie pľúc, stres, znížený obsah hemoglobínu v krvi či poškodenie centrálneho nervového systému. Medzi vonkajšie príčiny patria prostredie so zníženou koncentráciou kyslíka (mestské prostredie, smog či vysoká nadmorská výška), dnešný uponáhľaný spôsob života a nesprávna životospráva. Bohužiaľ len tým, že starneme sa nám dostáva menej a menej kyslíka do tkanív, pretože sa znižuje množstvo vody v organizme, klesá parciálny tlak kyslíka v tkanivách, či dochádza k upchávaniu žíl a tepien.

Kyslík z vody KAQUN® sa vďaka malým štruktúram vstrebáva priamo v sliznici v ústnej dutine a ďalej v tráviacej sústave. Cez sliznicu sa dostáva do medzibunkého priestoru - do krvnej plazmy. Prenikanie kyslíka do medzibunkového priestoru spôsobí fyzikálne sýtenie krvnej plazmy a teda zvýšenú dodávku kyslíka tkanivám. Vďaka vysokému osmotickému tlaku molekulových klastrov v kyslíkovej vode KAQUN® (až 300 mOsm/l v porovnaní osmotickým tlakom cytoplazmy bunky 270 mOsm/l) prenikajú cez bunkovú membránu a dostávajú do bunky.

Boli vykonané rôzne štúdie, aby sa zistilo, ako sa kyslík dodávaný kvapalinami objavuje v bunkách. Na univerzite v Chicagu sa ukázalo, že kyslík absorbovaný tekutinami sa dostáva do tkanív 6-krát rýchlejšie ako kyslík absorbovaný hemoglobínom.

Napriek tomu, že je kyslík pre nás úplnou samozrejmosťou a vôbec nad ním nepremýšľame, až v roku 2019 bola udelená Nobelova cena za objasnenie toho ako naše bunky detekujú kyslík a ako reagujú na hypoxiu. Za objasnenie reakcie buniek na nedostatok kyslíka dostali Nobelovú cenu traja vedci zaoberajúci sa práve výskumom rakoviny - William Kaelinov, sir Peter Ratcliff a Gregg Semenza. Na tejto Nobelovej cene sa spolupodielala aj slovenska prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. pôsobiaca v Biomedicínskom a virologickom ústave SAV.

Táto Nobelová cena je veľkým krokom v chápaní jeho dôležitosti v organizme. Karolínsky inštitút v Štokholme (komisia pre udeľovanie Nobelovej ceny) je presvedčený, že ocenením práce vytvorili priestor pre nové sľubné stratégie boja s anémiou, rakovinou a inými ochoreniami, najmä chronickými, pri ktorých sú hladiny kyslíka v tkanivách dlhodobo na nízkej úrovni. Je vysoko pravdepodobné, že lekári budú musieť akceptovať kyslík ako liečivo, čo doteraz nebolo možné. Konečne tak môžeme zúročiť niekoľko ročné početné vedecké a klinické výskumy.

Od veľkosti parciálneho tlaku kyslíka závisí, aké množstvo kyslíka sa dokáže naviazať na hemoglobín a aké množstvo kyslíka sa dodá do tkanív z krvnej plazmy. Pri príliš malom parciálnom tlaku kyslíka nám hrozí udusenie, ak klesne pO2 v arteriálnej krvi pod 35 mmHg, difúzia kyslíka do tkanív sa zastaví. Preto horolezci a letci, ktorí sa pohybujú v prostredí s nízkym tlakom vzduchu, môžu zvýšiť parciálny tlak kyslíka na pľúca primiešavaním čistého kyslíka do vdychovaného vzduchu.

Pre nás je dôležitý parciálny tlak kyslíka vo vdychovanom vzduchu. Pre porovnanie pri hladine mora je parciálny tlak kyslíka približne 21 kPa (150 mmHg) a s narastajúcou nadmorskou výškou sa znižuje. Vo vode z vodovodu je pO2 len 35 mmHg a v kyslíkovej vode KAQUN ® určenej na kúpanie je 400 až 500 mmHg. Normálny arteriálny tlak kyslíka je približne 75 až 100 mmHg (75-100 mmHg).Keď je hladina pod 75 mmHg, tento stav sa zvyčajne označuje ako hypoxémia.Hladiny pod 60 mmHg sa považujú za veľmi nízke a naznačujú potrebu doplnkového kyslíka. Kapilárna krv má 40 mmHg a počas života sa nemenia. Ak je pO2 vysoký, kyslík sa viaže na hemoglobín (napr. pľúcne kapiláry), ak je pO2 nízky, kyslík vystupuje z väzby s hemoglobínom (pr. tkanivové kapiláry).

Saturácia krvi kyslíkom predstavuje podiel koncentrácie kyslíka v krvi v percentuálnom vyjadrení. Normálne hodnoty saturácie krvi kyslíkom kolíšu medzi 93-99 % (priemer 95 %), čo korešponduje s PaO2 80-90 mmHg. Od veľkosti parciálneho tlaku kyslíka závisí, aké množstvo kyslíka sa dokáže naviazať na hemoglobín.

Krv odtekajúca z pľúc má pO2 95 mmHg, čo znamená, že saturácia kyslíkom je priemerne 97 % (pozri väzbová/disociačná krivka kyslíka). Krv odtekajúca z periférnych tkanív má priemerne pO2 40 mmHg, takže jej saturácia je 75 %.

Hladina (saturácia) kyslíka v krvi sa meria pulzným oxymetrom a hladina kyslíka v tkanivách sa meria Transcutanous Tissue Oxygen Partial Pressure Meter.

Vo vzduchu sa nachádza 21% kyslíka. Pri pokojnom nádychu a výdychu sa do pľúc (pľúcnych alveol) dostane 500 ml vzduchu, čo je asi 100 mg kyslíka. Po vdýchnutí vzduchu do pľúc kyslík difunduje z alveolárneho priestoru na základe koncentračného gradientu do vlásočníc, ktoré plynule prechádzajú do tepien. V nich je parciálny tlak kyslíka asi 100 mmHg. Krv tečúca v tepnách donáša kyslík do tkanív (kapilárna krv s parciálnym tlakom 40 mmHg), kde znova prostredníctvom difúzie prechádza do buniek, do mitochondrií. Tu sa kyslík spotrebúva pri tvorbe vody a zisku energie.

Asi 98% krvi, ktorá sa dostane do ľavej predsiene (arteriálna krv), prechádza cez pľúcne kapiláry a na základe difúzie (samovoľné prenikanie kyslíka z prostredia s vyšším tlakom – vzduch 150 mmHg do prostredia s nižším tlakom – arteriálna krv 104 mmHg) sa kyslík viaže v krvi na hemoglobín. Menšie množstvo kyslíka sa transportuje tekutinou v medzibunkovom priestore, ktorá tvorí až 70-80% organizmu. Z tepien sa krv dostáva do menších žíl v tkanivách (kapilár) a do buniek. Táto krv má hodnotu pO2 40 mmHg, čo je aj parciálny tlak kyslíka vnútri buniek.

Boli vykonané rôzne štúdie, aby sa zistilo, ako sa kyslík dodávaný kvapalinami objavuje v bunkách. Na univerzite v Chicagu sa ukázalo, že kyslík absorbovaný tekutinami sa dostáva do tkanív 6-krát rýchlejšie ako kyslík absorbovaný hemoglobínom.

Štúdie na univerzite v Salzburgu sa zaoberala účinkami vody so zvýšeným sýteným kyslíkom na bunkové kultúry. Táto práca sledovala vznik mikrojadierok a chromozómových aberácií u parenchymatických pečeňových buniek HepG2 potkanov exponovaných vode o rôznom obsahu kyslíka (20, 25, 30, 35 a 46 mg /L).

Zo štúdie vyplynulo, že pri koncentrácií kyslíka 30 mg /L a vyššie bolo pozorované zvýšenie chromozómových odchýlok. Autori z toho vyvodzujú, že za bezpečnú koncentráciu kyslíka v pitnej vode možno považovať hodnoty do 25 mg /L. Kyslíková voda KAQUN® obsahuje 18 mg kyslíka na liter.

Hypoxia a oxidačný stres

Vďaka unikátnym štruktúram so stabilizovaným funkčným kyslíkom a parciálnemu tlaku kyslíka vo vode KAQUN®, sa tento kyslík ľahko, rýchlo a efektívne dostane priamo k jednotlivým bunkám, čím zvyšuje parciálny tlak kyslíka a teda aj jeho obsah v tkanivách ako v celku, resp. k miestam, kde je potrebný. Kyslík z vody KAQUN® obchádza klasickú cestu kyslíka cez hemoglobín k bunkám, ale vstrebáva sa v sliznici a do bunky sa transportuje v medzibunkovom priestore, v krvnej plazme.

Bez kyslíka nie je život, ale kyslík je tiež veľmi silný jed a telo dokáže vyrovnávať účinok kyslíka len veľmi zložitým regulačným (redoxným) systémom. V tele je potrebné udržiavať zdravú rovnováhu medzi tzv. voľnými radikálmi a antioxidantmi. Strata tohto balansu, nerovnováha medzi pro-oxidačným a antioxidačným systémom narušená, začínajú degeneratívne ochorenia; toto sa nazýva oxidačný stres. Oxidačný stres  je spoluzodpovedný za oslabenú imunitu, vitalitu v organizmu a urýchľuje starnutie. Oxidačný stres sa spája až s 200 diagnózami. Medzi nimi sú neurodegeneratívne ochorenia (Alzheimerova a Parkinsonova choroba), zápaly, cukrovka, vysoký krvný tlak, kardiovaskulárne ochorenia, poruchy zraku či onkologické ochorenia.

Voľné radikály (reaktívne kyslíkové častice ROS) sú produktom normálneho bunkového metabolizmu v každom živom organizme, ktoré využívajú kyslík v bunkách na výrobu základného zdroja energie pre všetky životné procesy. V zdravej bunke sa 95 % kyslíka redukuje na vodu a asi 5 % sa redukuje a vzniká radikálu superoxidu a peroxidu vodíka.

Z tohto dôvodu sa v bunke produkujú enzýmy, ktoré sú zodpovedné za detoxikáciu bunky a boj s oxidačným stresom. Antioxidačné enzýmy teda plnia obrannú funkciu. Nedostatok kyslíku v bunke spôsobuje nefunkčnosť práve týchto enzýmov.

Naše štúdie[1] ukázali, že pravidelné pitie kyslíkovej vody KAQUN® pomáha v tele udržiavať zdravú rovnováhu medzi tzv. reaktívnymi kyslíkovými formami a antioxidantmi. V našej štúdií z roku 2011 sme skúmali antioxidačnú kapacitu buniek na 29 zdravých jednotlivcov, v ktorej sme namerali zvýšenie celkovej antioxidačnej kapacity v 72 % prípadoch. Priemerné zvýšenie antioxidačnej kapacity bolo o 15%, u niektorých jednotlivcov bolo namerané až 46 % zvýšenie antioxidačnej kapacity, čo je spôsobené tým, že kyslík z kyslíkovej vody KAQUN® zvyšuje počet erytrocitov (červené krvinky).

Kyslíková voda KAQUN® je navyše navrhnutá tak, že pri spracovaní kyslíka pri bunkovom dýchaní, nedochádza k vzniku voľných radikálov.

[1] Study on the effect of Kaqun water on antioxidant capacity, NATIONAL INSTITUTE OF CHEMICAL SAFETY DIVISION OF CHEMICAL SAFETY RESEARCH DEPARTMENT OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY, Budapest, Hungary, 2011

Oxidačný stres nám ponúka najlepší mechanizmus na vysvetlenie starnutia a porúch súvisiacich s vekom. Počas procesu starnutia dochádza k poklesu produkcie ATP, čo je spôsobené znížením parciálneho tlaku kyslíka v tkanivách a zvýšenej produkcie ROS spolu s poklesom antioxidačnej obrany. Zvýšené hladiny ROS môžu spôsobiť oxidačný stres a vážne poškodenie bunky, membrán organel, DNA, lipidov a proteínov. Toto poškodenie prispieva k fenotypu starnutia.

V dôsledku starnutia, fyzickej a psychickej námahy a nášho často nevhodného životného štýlu hladina kyslíka v tkanivách naďalej klesá, čo ovplyvňuje našu regeneráciu, funkciu imunitného systému, hladinu energie a celkovú pohodu. Mladí ľudia do 20 rokov majú najvyššiu možnú hladinu kyslíka v tkanivách a to 96 mmHg. Naproti tomu seniori vo veku 70 rokov už len asi 70 mmHg.

Čo je KAQUN®?

V každej vode sa nachádza nejaké množstvo rozpusteného kyslíka pri určitom tlaku. Vo vode z vodovodu sa nachádza od 3-7 mg kyslíka na jeden liter pri parciálnom tlaku asi 35mmHg. Naproti tomu parciálny tlak kyslíka v našich tepnách je 100 mmHg, čiže na základe fyziky výmena kyslíka z vypitej vody do krvi nieje možná. Kyslík v takejto vode sa tiež môže nachádzať v klastroch, ktoré sú však príliš veľké, aby dokázali prejsť cez sliznicu, preto sa len malá časť z tohto kyslíka vstrebáva až v žalúdku.

V kyslíkovej vode KAQUN® sa kyslík nachádza v malých klastroch, ktoré vďaka svojim unikátnym vlastnostiam dokážu prenikať cez sliznicu až k samotným bunkám.

Narozdiel od toho má kyslíková voda KAQUN®, až 18 mg rozpusteného kyslíka na liter, pri parciálnom tlaku až 500 mmHg v kyslíkovom kúpeli / 160 mmHg v kyslíkovej vode. Štruktúra kyslíkovej vody KAQUN® navyše dovoľuje malým klastrom s kyslíkom prejsť cez sliznicu, aj bunkovú membránu priamo do mitochondrií. Prenikanie kyslíka do medzibunkového priestoru spôsobí fyzikálne sýtenie krvnej plazmy a teda zvýšenú dodávku kyslíka tkanivám.

Naša technológia je špeciálna, pretože dokážeme optimalizovať kyslíkovú vodu KAQUN® špecificky tak, aby ponúkala práve dostatočný tlak kyslíka na bezpečné vyrovnanie straty kyslíka v našom tele. Toto je dôležitý bod, pretože iné okysličené produkty môžu oxidovať bunkové membrány a spôsobiť poškodenie buniek.

Hlavný rozdiel je v kyslíku. V každej vode sa nachádza pôvodný rozpustený kyslík. Pri bežnej pitnej vode je táto hodnota od 3,5-7 mg kyslíka na liter. Iné kyslíkové vody sú nasýtené kyslíkom z externého zdroja, tak ako pri vodách sýtených s CO2 - sódach, kedy je pod tlakom do vody vstrekovaný medicinálny kyslík, ktorý vytvára veľké molekuly 02(bublinky), ktoré sa vo vode nerozpúšťajú. Pri otvorení fľašky/plechovky tento kyslík rýchlo z vody uniká, pretože v nej nie je naviazaný – rozpustený. Preto výrobcovia týchto vôd odporúčajú vypiť vodu, čo najrýchlejšie po otvorení. Takýto kyslík je príliš veľký na to, aby sa mohol vstrebávať v sliznici, dostáva sa ďalej do tráviacej sústavy a v črevách sa malá množstvo kyslíka vstrebáva.

Kyslíková voda KAQUN® je vlastne hyperbarická komora vo vode s tým rozdielom, že kyslík (pO2) vydrží v tkanivách oveľa dlhšie, je dostupnejšia na každodenné užívanie a nemá žiadne kontraindikácie.

V poslednom čase nás nové vedecké objavy nútia premýšlať nad vecami, ktoré považujeme za samozrejmosť, akou je napr. kyslík. Od objasnenia negatívnych účinkov hypoxie a oxidačného stresu na naše zdravie a kvalitu života bolo našou hlavnou úlohou vyvinúť produktový rad, ktorý dokáže okysličovať naše tkanivá, oveľa efektívnejšie ako doteraz známe metódy (hyperbarická komora, kyslíkový koncetrátor) či dokonca efektívnejšie ako dýchaním. Inšpiráciou nám bolo zloženie nášho tela. Voda je všade. Až 80% nášho organizmu je tvorených vodou, krv a naše bunky obsahujú až 90% vody. Vďaka slabej rozpustnosti kyslíka vo vode nás vždy fascinovala schopnosť vodných organizmov dýchať kyslík z vody. Problémom bolo, že nemáme žiabre, preto nedokážeme kyslík z vody využívať. My sme však dokázali vyrobiť také malé štruktúry – klastre, ktoré sa poľahky dostávajú cez stenu slizníc už v ústnej dutine a ďalej sa organizmom šíria medzibunkovým priestorom.

Názov KAQUN® je odvodený z amerického filmu z 80-rokov s názvom „Cacoon“[kakun], v preklade Zámotok. Film rozpráva príbeh o skupine seniorov, ktorí sa vlámali do vily, našli vnútorný bazén s mimozemskými meteoritmi (zámotky), v ktorom aj plávali. Ráno sa prebudili opäť mladí a  nabití energiou.

Podzemným zdrojom kyslíkovej vody KAQUN® je prírodný minerálny prameň Heredicse, Banhorváti (chránená krajinná oblasť Lázbérc, pohorie Bükk, Maďarsko) zaradený do zoznamu chránených území európskeho významu Natura2000. Následne vďaka technológií KAQUN® dostáva táto voda najvyššej čistoty svoje nezameniteľné vlastnosti – jedinečnú štruktúru kyslíka s mnohonásobnými väzbami s vysokým parciálnym tlakom kyslíka pri mierne alkalickom pH. Kyslíková voda určená na kúpeľnú procedúru sa vyrába a pripravuje priamo v mieste Wellness & SPA.

Podľa našich meraní dokáže kyslíková voda KAQUN® uložiť až 16-18,5 mg rozpusteného kyslíka na liter pri 400-550 mmHg parciálneho tlaku kyslíka v závislosti od jej teploty. Hodnota rozpusteného kyslíka, ako aj parciálneho tlaku kyslíka je 2-3 krát vyššia ako vo vzduchu a až 10-násobne vyššia ako pri vode z vodovodu.

Všetky naše produkty neobsahujú žiadne chemikálie, umelé ani toxické materiály, arómy a nie je pridaný ani kyslík z externého zdroja. Do kyslíkovej vody určenej na kúpeľnú procedúru pre zmäkčenie vody pridávame soľ a kvôli hygienickej bezpečnosti vody dezinfekciu.

Nie. Skúmali sme cytotoxický účinok vody KAQUN® v bunkách HepG2 a účinok kyslíkovej vody KAQUN® na antioxidačnú kapacitu podľa princípov správnej laboratórnej praxe OECD (ENV/MC/CHEM(98)17) na oddelení molekulárnej a bunkovej biológie Národného inštitútu chemickej bezpečnosti a je dokázané, že kyslíková voda KAQUN® nemá žiadne vedľajšie účinky a je úplne bezpečná pre pravidelnú konzumáciu. Tiež neruší ani účinky žiadnych liekov.

Užívanie kyslíkovej vody KAQUN®

Áno, podľa obsahu rozpustených minerálnych látok kyslíková voda KAQUN® spĺňa aj požiadavky na kvalitu dojčenskej vody. POZOR však neprekračujte u nich povolené denné množstvo, čo je max. 0,3 dcl/deň.

Skladovanie kyslíkovej vody KAQUN®

Dátum minimálnej trvanlivosti je pre pitné vody balené do jednorázových zálohovaných plastových obalov stanovený na 1 rok odo dňa dátumu výroby. Oba tieto dátumy nájdete na hrdle každej fľaše (dd.mm.rr).

Po otvorení fľaše odporúčame spotrebovať vodu do 3 dní. Pre bližšie informácie o tom koľko vydrží kyslík vo fľaši pozrite nižšie: Nestratí sa kyslík po otvorené fľaše? Koľko vydrží kyslík v kyslíkovej vode KAQUN® po otvorení?

V zmysle trvalej udržateľnosti balíme kyslíkovú voda KAQUN® do zálohovaných jednorazových plastových obalov o objeme 0,5L a 1,5L, ako aj do sklenenných 1L obalov. Plast používame kvôli tomu, aby sme čo najviac minimalizovali váhu obalu a zabezpečili tak vyššiu bezpečnosť pri preprave k zákazníkom.  Plastové fľaše navyše neobsahujú škodlivý bisfenol, preto označenie  BPA FREE.

Kyslíkovú vodu KAQUN®  neodporúčame variť, prevárať a ohrievať v mikrovlnnej rúre, pretože môže spôsobiť stratu obsahu kyslíka. Podľa fyzikálnych zákonov, čím vyššia je teplota, tým väčšia je strata kyslíka. KAQUN® kyslíková voda je najlepšie držať medzi 1-38 stupňami Celzia.

Áno, kyslíkovú vodu KAQUN® môžeme podávať aj chladenú, bez toho, aby to ovplyvnilo jej kvalitu.

Áno, môžete do kyslíkovej vody KAQUN® pridávať rôzne prášky a nápojové zmesi, pokiaľ sa voda nezohrieva. Kyslíková voda KAQUN® dokonca zlepšuje absorpciu takýchto látok do organizmu.

Unikátna štruktúra kyslíkovej vody KAQUN® zabezpečuje stabilné uskladnenie kyslíka vo vode. Naše merania dokázali, že množstvo kyslíka pri fľaši otvorenej po dobu 5 dní sa zmenší len o 6,5%. Pri fľaši, ktorá denne otvárala a zatvárala ostali vysoké hladiny kyslíka aj na 58. deň. Táto štruktúra zabezpečuje vysoký parciálny tlak a obsah kyslíka aj vo vode určenej na kúpeľné procedúry pri teplote 38C.

Nie, kyslíková voda KAQUN® vďaka svojej štruktúre začína zamŕzať až pri teplote - 5 stupňov celzia. Navyše pri preprave balíme kyslíkovú vodu do odolných 5 vrstvových kartónových krabíc.