Prevádzkovateľ:

 

Obchodné meno: Kaqun s.r.o.
Zodpovedná osoba: Ľubomír Vavro

Email: info@kaqun.sk

 

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“)

 

Prevádzkovateľ sa v nosnej časti venuje digitálnemu marketingu a PPC propagáciám www.meliora.digital

 

 Spracúva osobné údaje na reklamné a marketingové účely a zároveň v zmysle uzatvorenia zmluvy a za účelom realizácie obsahu a predaja a doručenia produktov.

 

Spracovanie osobných údajov z dôvodu evidencie (dochádzka zamestnancov, databáza klientov (obchodných partnerov) z dôvodu neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných služieb (reklamácie, pripomienky), archivačných dôvodov a z analytických dôvodov, z dôvodu zachovania bezpečnosti, alarm, kamerový systém v zmysle platných legislatívnych ustanovení.

 

 1. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
 1. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely
 2. 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy
 3. V časovom rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie účelu spracovania z uvedených dôvodov v zmysle príslušných legislatívnych ustanovení
 4. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. b) je zákonnou požiadavkou. Bez udeleného súhlasu nie je možné spracúvať osobné údaje účastníkov
 • Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. c) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť platnú zmluvu.
 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 2. Vystavenie prvej kópie podľa ods. VIII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
 3. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 • Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVIII,
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 • Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je

ich spracúvanie potrebné:

 

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

 

 1. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 2. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo

historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

 

 1. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

XIII.Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je

 

dôvodná.
XIV.Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 

 1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVIII, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 5. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

XVI.Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 

Interná smernica v oblasti ochrany osobných údajov

 

XVII.Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

XVIII.Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

 

 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na

štatistické účely.

 

XIX.Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu XVIII písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

 

 1. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

XXI.Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

 

XXII.Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

 

XXIII.Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

 

XXIV.Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v rámci kultúry spoločnosti okrem príslušných legislatívnych ustanovení dodržuje dobré mravy a potrebu patričnej ochrany osobných údajov vníma ako jeden z mnohých pilierov fungovania vo svojej oblasti podnikateľskej činnosti.

 

INFORMÁCIA O POUŽÍVANÍ COOKIES

 

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

 

Čo sú cookies?

 

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

 

Prečo používame cookies?

 

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Rozlišujeme krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú len dočasné a zostávajú uložené v prehliadači len do tej doby, než ho zavriete. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené v zariadení dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (doba ponechania cookie vo vašom zariadení závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení vášho prehliadača).

 

NEVYHNUTNÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ:

 

– zapamätať si obsah vášho nákupného zoznamu,
– zapamätať si miesto, ku ktorému ste sa dostali v určitej postupnosti.

 

FUNKČNÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ:

 

– zapamätať si vaše prihlasovacie údaje,
– zaistiť bezpečnosť po prihlásení,
– zabezpečiť jednotné pôsobenie celej stránky,
– podporu „live chat‟.

 

VÝKONNOSTNÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ:

 

– podporu výkonnosti stránky znížením doby nahrávania stránok, ktoré navštívite,
– zvýšenie spokojnosti užívateľa.

 

ANALYTICKÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ:

 

– hlavne trackovací nástroj google analytics, pre sledovanie návštevnosti a optimalizáciu obsahu pre užívateľov v spojení so zlepšením užívateľskej interakcie
– zvýšenie spokojnosti užívateľa.

 

MARKETINGOVÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ:

 

– marketingové a remarketingové aktivity, teda Google remarketing tool, Google tag manager a facebook remarketingové nástroje, pre zobrazovanie relevantných reklám užívateľa
– zvýšenie spokojnosti užívateľa so zobrazovanou reklamou.

 

Používanie cookies

 

Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou Kaqun s.r.o., vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

 

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

 

a

 

Inštrukcie na zmenu alebo vymazanie cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

 

VIAC INFORMÁCIÍ O NASTAVENÍ VÁŠHO PRHLIADAČA MÔŽETE NÁJSŤ NA TÝCHTO STRÁNKACH:

 

Chrome 
Safari 
Mozilla Firefox 
Internet Explorer 
Edge

 

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

 

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

 

Aké súbory cookies používame na našej stránke?

 

Názov CookieOznačenieTrvanieCharakterPopis
cookielawinfo-checkbox-necessaryNevyhnutné11 mesiacovnevyhnutnéTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbory cookie sa používajú na uloženie súhlasu používateľa s ukladaním súborov cookie v kategórii „Nevyhnutné“.
cookielawinfo-checkbox-functionalfunkčné11 mesiacovnevyhnutnéSúbor cookie je nastavený na základe súhlasu so súbormi cookie GDPR na zaznamenanie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Funkčné“.
cookielawinfo-checkbox-performanceVýkonnostné11 mesiacovnevyhnutnéTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Výkonnostné“.
cookielawinfo-checkbox-analyticsAnalytické11 mesiacovnevyhnutnéTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Analytické“.
viewed_cookie_policyNevyhnutné11 mesiacovnevyhnutnéSúbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent a používa sa na uloženie toho, či používateľ súhlasil alebo nesúhlasil s používaním súborov cookie. Neuchováva žiadne osobné údaje.
NázovDĺžka trvaniaÚčel
_ga2 rokyGoogle Analytics – Tento súbor cookie slúži na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne generovaného čísla ako identifikátor klienta.
_gid24 hodínGoogle Analytics – Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie používateľov.
_gat1 minútaGoogle Analytics – Tento súbor cookie neukladá žiadne informácie o používateľovi, len sa používa na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať v službe doubleclick.net.
_utma2 rokyGoogle Analytics – Uchováva počet návštev pre každého jenotlivého návštevníka. Prvá návšteva, posledná a predposledná. Je používaný napríklad pre rozlíšenie nových a vracajúcich sa návštevníkov.
cookieconsent_status1 rokOdsúhlasenie o používaní cookies

V prípade, že chcete anonymizovať svoje údaje posielané do Google Analytics, môžete využiť možnosť Google Analytics Opt-Out