fbpx

Zásady ochrany osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

KAQUN sk, s.r.o.,

so sídlom: Hlboká 7163/98, 921 01 Piešťany

IČO: 46 056 921

IČ DPH: SK2023217152

Zapísaná: v OR okresný súd Trnava, vložka číslo: 27102/T

bankové spojenie: Tatrabanka, č. ú. 2942160314/1100

IBAN: SK30 1100 0000 0029 4216 0314

SWIFT: TATRSKBX

info@kaqun.sk

+421 (0) 901 727 277

Centrální sklad: Pod Párovcami 56/1318, 921 01 Piešťany, Slovensko

Provoz: KAQUN Centrum, Hluboká 98, Penzion Hellene, 921 01 Piešťany, Slovesnko

 

Odpovědná osoba :

Mgr. Patrik Vavro

+421 911 884 737

Patrik.vavro@kaqun.sk (ďalej len “Prevádzkovateľ).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií Spracovanie osobných údajov z dôvodu evidencie (databáza klientov (obchodných partnerov)) z dôvodu neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných služieb (reklamácie, pripomienky), archivačných dôvodov a z analytických dôvodov, z dôvodu zachovania bezpečnosti, alarm, kamerový systém v zmysle platných legislatívnych ustanovení.
 1. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
 1. 10 rokov spracúvanie osobných údajov na marketingové účely
 2. 5 let ode dne uzavření smlouvy
 3. V časovém rozsahu nezbytném k zajištění účelu zpracování z uvedených důvodů ve smyslu příslušných legislativních ustanovení
 4. Zpracování osobních údajů dle odst. 1 písm. III písm. b) je zákonným požadavkem. Bez uděleného souhlasu není možné zpracovávat osobní údaje účastníků
 • Spracúvanie osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť platnú zmluvu.
 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadostí dotknutej osoby vyzve prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ máte tieto údaje, vystavujete na základe žiadostí týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 2. Vystavení první kopie podle ods. VIII je bezplatné. Za jakékoli další kopie, o které osoba požádá, bude provozovatel účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům, které mu s vystavením kopie vzniknou. Pokud osoba požádá o informace formou elektronických prostředků, budou jí poskytnuty v běžně používané elektronické podobě, a to formou e-mailu, pokud nepožádá o jiný způsob.
 3. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ ide o jedného prevádzkovateľa, uvádza nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. vykonáte opravu, prípadne doplníte osobné údaje bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 • Dotčená osoba má právo na vymazání osobních údajů, které se jí týkají, za předpokladu, že:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získávány nebo jinak zpracovávány;
 2. dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování provádí,
 3. dotyčná osoba namítá vůči zpracování osobních údajů podle odst. 1 písm. XVIII,
 4. osobní údaje se zpracovávaly nezákonně,
 5. je důvodem pro výmaz splnění povinnosti zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo
 6. osobní údaje byly získávány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 16 let.
 • Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
 1. k uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
 2. ke splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo
 3. medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 4. na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo
 5. pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi:
      a) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
      b) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôso-           bom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, aleba c) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
 • Dotčená osoba má právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:
  1. napadne správnost osobních údajů námitkou podle ods. XVIII, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů;
  2. zpracování je protizákonné a dotyčná osoba žádá namísto výmazu osobních údajů omezení jejich použití;
  3. provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
  4. dotyčná osoba namítala vůči zpracování osobních údajů na základě oprávněného nároku provozovatele, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.
  5. Pokud dotyčná osoba žádá o omezení zpracování jejích osobních údajů, provozovatel nebude s dotčenými údaji provádět žádné zpracovatelské operace, kromě uchovávání, bez souhlasu dotyčné osoby.
  6. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
  Interní směrnice v oblasti ochrany osobních údajů
  • Dotčená osoba má právo na přenosnost údajů, což znamená získání osobních údajů, které poskytla provozovateli, přičemž má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli v běžně uživatelském a strojově čitelném formátu za předpokladu, že osobní údaje byly získány na základě souhlasu dotyčné osoby nebo na základě smlouvy a jejich zpracování probíhá formou automatizovaných prostředků .
  • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namítat vůči zpracování jejích osobních údajů z důvodů týkajících se její konkrétní situace. Dotyčná osoba může namítat zpracování jejích osobních údajů na základě:
  1. právního titulu plnění úkolů realizovaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo z právního titulu oprávněného zájmu provozovatele,
  2. zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu,
  3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na
  Štatistické účely.
  • Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu XVIII písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
  • Provozovatel doručenou námitku v přiměřené době posoudí. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotčené osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku.
  • Dotknutá osoba má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud bylo zpracování osobních údajů založeno na tomto právním titulu.
  • Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktováním odpovědné osoby se svým požadavkem jakýmkoli zvoleným způsobem.
  • Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
  • Dotčená osoba má právo podat návrh na zahájení řízení Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že byla porušena její práva v oblasti ochrany osobních údajů.
  Provozovatel prohlašuje, že v rámci kultury společnosti kromě příslušných legislativních ustanovení dodržuje dobré mravy a potřebu patřičné ochrany osobních údajů vnímá jako jeden z mnoha pilířů fungování ve své oblasti podnikatelské činnosti. INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ COOKIES V souladu s § 55 odst. 5 Zákona NRSR č.j. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů si vás dovolujeme informovat o používání cookies a zaměřit vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje. Co jsou cookies? Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač. Proč používáme cookies? Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. Rozlišujeme krátkodobé, tzn. „session cookie“, jsou jen dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči jen do té doby, než jej zavřete. Dlouhodobé, tzn. „persistent cookie“, zůstávají uloženy v zařízení déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče). NEZBYTNÉ COOKIES UMOŽŇUJÍ: – zapamätať si obsah vášho nákupného zoznamu, – zapamätať si miesto, ku ktorému ste sa dostali v určitej postupnosti. FUNKČNÍ COOKIES UMOŽŇUJÍ: – zapamätať si vaše prihlasovacie údaje, – zaistiť bezpečnosť po prihlásení, – zabezpečiť jednotné pôsobenie celej stránky, – podporu „live chat‟. VÝKONNOSTNÍ COOKIES UMOŽŇUJÍ: – podporu výkonnosti stránky znížením doby nahrávania stránok, ktoré navštívite, – zvýšenie spokojnosti užívateľa. ANALYTICKÉ COOKIES UMOŽŇUJÍ: – hlavne trackovací nástroj google analytics, pre sledovanie návštevnosti a optimalizáciu obsahu pre užívateľov v spojení so zlepšením užívateľskej interakcie – zvýšenie spokojnosti užívateľa. MARKETINGOVÉ COOKIES UMOŽŇUJÍ: – marketingové a remarketingové aktivity, teda Google remarketing tool, Google tag manager a facebook remarketingové nástroje, pre zobrazovanie relevantných reklám užívateľa – zvýšenie spokojnosti užívateľa so zobrazovanou reklamou. Používání cookies Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou Kaqun sk, s.r.o., vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Jak lze změnit nastavení cookies? Instrukce pro změnu nebo vymazání cookies naleznete ve volbě „nápověda“ každého prohlížeče. Pokud používáte různá zařízení pro přístup ke stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies. VÍCE INFORMACÍ O NASTAVENÍ VAŠEHO PRHLÍDAČE MŮŽETE NAJÍT NA TĚCHTO STRÁNKÁCH: Chrome Safari Mozilla Firefox Internet Explorer Edge Proč si ponechat nastavení cookies? Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort. Jaké soubory cookies používáme na naší stránce?
  Název Cookie Označení Trvanie Charakter Popis
  cookielawinfo-checkbox-necessary Nevyhnutné 11 měsícu nevyhnutní Tento soubor cookie nastavuje doplněk GDPR Cookie Consent. Soubory cookie se používají k uložení souhlasu uživatele s ukládáním souborů cookie v kategorii „Nevyhnutelné“.
  cookielawinfo-checkbox-functional funkční 11 měsícu nevyhnutní Soubor cookie je nastaven na základě souhlasu se soubory cookie GDPR pro zaznamenání souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii „Funkční“.
  cookielawinfo-checkbox-performance Výkonnostné 11 měsícu nevyhnutní Tento soubor cookie nastavuje doplněk GDPR Cookie Consent. Soubor cookie se používá k uložení souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii „Výkonnostní“.
  cookielawinfo-checkbox-analytics Analytické 11 měsícu nevyhnutní Tento soubor cookie nastavuje doplněk GDPR Cookie Consent. Soubor cookie se používá k uložení souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii „Analytické“.
  viewed_cookie_policy Nevyhnutné 11 měsícu nevyhnutní Soubor cookie je nastaven doplňkem GDPR Cookie Consent a používá se k uložení toho, zda uživatel souhlasil nebo nesouhlasil s používáním souborů cookie. Neuchovává žádné osobní údaje.
  Název Délka trvání Účel
  _ga 2 roky Google Analytics – Tento soubor cookie slouží k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně generovaného čísla jako identifikátor klienta.
  _gid 24 hodin Google Analytics – Tento soubor cookie se používá k rozlišení uživatelů.
  _gat 1 minuta Google Analytics – Tento soubor cookie neukládá žádné informace o uživateli, pouze se používá k omezení počtu požadavků, které je třeba provést ve službě doubleclick.net.
  _utma 2 roky Google Analytics – Uchovává počet návštěv pro každého jenotlivého návštěvníka. První návštěva, poslední a předposlední. Je používán například pro rozlišení nových a vracejících se návštěvníků.
  cookieconsent_status 1 rok Odsouhlasení o používání cookies
  V případě, že chcete anonymizovat svá data posílaná do Google Analytics, můžete využít možnosti Google Analytics Opt-Out