fbpx

Inhibujúci účinok na rast nádorových buniek myší H59 a LLT-HH

Prosinec 21, 2004

V experimentoch sme pridali kyslíkovú vodu v koncentráciách 20 až 80 %. Počas 4 dní sa významne znížil počet nádorových buniek v oboch bunkových líniách, čím sa zastavil rast o 90 až 100 %. V ďalšom experimente sme zistili, že ošetrenie 40% koncentráciou KAQUN kyslíkovej vody počas 2 dní takisto významne znížilo počet nádorových buniek a rast v oboch bunkových líniách, až o 57%, v porovnaní s kontrolnými skupinami.

Read more

Účinok kyslíkovej vody KAQUN na imunitné parametre zdravých dobrovoľníkov

Červen 4, 2007

Skúmali sme vplyv pravidelného užívania kyslíkovej vody KAQUN a kyslíkového kúpeľa na krvný tlak, saturáciu kyslíka, reakčný čas, silu úchopu, krvný tlak, údaje z EKG, stresový index a stabilitu stoja. Výsledky ukázali zvýšenie saturácie kyslíka priemerne o 1,2%, zlepšenie reakčného času o 22 ms (pravá ruka) a 7,5ms (ľavá ruka). Sila úchopu sa zvýšila o 54N (pravá ruka) a 35N (ľavá ruka). Priemerný stresový index klesol z 22,4% na 16,8% a priemerný pulz klesol o 6 úderov za minútu. Stabilita stoja sa zlepšila o 14…

Read more

Účinok kyslíkovej vody KAQUN pri tvorbe reaktívnych foriem kyslíka v systéme in vitro

Říjen 10, 2010

V tomto výskume sme skúmali vplyv kyslíkovej vody KAQUN na tvorbu reaktívnych kyslíkových foriem (ROS) pomocou in vitro systému. Výskum bol uskutočnený s cieľom zistiť, či klinicky pozorované prínosy tejto vody na imunitný systém možno podporiť meraním produkcie ROS a tvorby peroxidu. Výsledky ukázali, že voda KAQUN významne zvyšuje produkciu ROS v porovnaní s kontrolnou vodou, pričom najvyššie hladiny ROS sa dosiahli rýchlo v in vitro systéme. Štúdia naznačuje, že voda KAQUN by mohla ovplyvňovať apoptózu, čo by mohlo byť prospešné pri niektorých ochoreniach, a odporúča ďalší výskum na bunkových líniách s narušenými apoptotickými procesmi.

Read more

Vplyv kyslíkovej vody KAQUN na imunitné parametre zdravých jedincov

Duben 9, 2011

Táto štúdia dokazuje, že kyslíková voda KAQUN môže pozitívne ovplyvniť určité imunitné parametre u zdravých jedincov, najmä zvýšenie aktivity NK-buniek a oxidačnej kapacity neutrofilov, s optimálnymi účinkami pozorovanými po dvoch týždňoch liečby. Štúdia z roku 2009 vykonaná Národným inštitútom chemickej bezpečnosti skúmala účinky kyslíkovej vody KAQUN na imunitné parametre 30 zdravých dobrovoľníkov počas 21 dní. Výsledky preukázali významné zmeny náraste NK buniek a aktivovaných T lymfocytov, čo naznačuje zvýšenú imunitnú odpoveď a schopnosť ničenia neutrofilných granulocytov. Tieto účinky boli najvýraznejšie po dvoch týždňoch liečby.

Read more

Štúdia o vplyve kyslíkovej vody Kaqun na antioxidačnú kapacitu

Červen 16, 2011

Cieľom výskumu bolo vyhodnotiť celkovú antioxidačnú kapacitu (TAC) v sére a lyzátoch erytrocytov zdravých dobrovoľníkov po 21-dňovom režime kúpania v okysličenej vode a pitia vody Kaqun. Štúdie sa zúčastnilo 30 účastníkov (15 mužov, 15 žien). Výsledky ukázali, že 72 % vzoriek séra a 75 % lyzátov erytrocytov vykazovalo významné zvýšenie TAC. Štatistická analýza potvrdila tieto zistenia. Zvýšenie TAC bolo porovnateľné medzi pohlaviami vo vzorkách séra, ale líšilo sa v lyzátoch erytrocytov, pričom ženy vykazovali trvalejšie…

Read more

Skúmanie citotoxicity kyslíkovej vody KAQUN na Hep2 bunkách

Srpen 12, 2011

V experimentálnych podmienkach kyslíková voda KAQUN neznížila počet životaschopných buniek v porovnaní s kontrolnou skupinou. Výsledkom je, že kyslíková voda KAQUN nevykazuje citotoxické účinky.

Read more

Účinky kyslíkovej vody KAQUN na pacientov podstupujúcich onkologickú liečbu

Únor 8, 2012

Kaqun Drinking and Bath Therapy ukazuje potenciál ako podporná terapia, ktorá zvyšuje kvalitu života, znižuje stres a udržiava účinnosť pre motivovaných pacientov. Zdá sa, že je obzvlášť účinný pri znižovaní vedľajších účinkov rádioterapie a zlepšovaní psychickej pohody.

Read more

Účinok kyslíkovej vody KAQUN na vývoj rastu nádoru

Březen 1, 2012

Štúdia zahŕňajúca 30 účastníkov, ktorí podstúpili 21-dňovú kúru s kyslíkovou vodou KAQUN, ukázala významný nárast NK buniek, čo naznačuje zvýšenú imunitnú aktivitu. Stabilný obsah kyslíka vo vode Kaqun, pozitívne ovplyvňuje imunitné parametre. Kombinácia kyslíkovej vody KAQUN a extraktu zo semi-parazitujúcej rastliny Iscador sa ukázala ako sľubná kombinácia v inhibícii rastu nádorov. Na objasnenie mechanizmov ich synergických účinkov na supresiu nádoru sú potrebné ďalšie výskumy. Táto štúdia otvára cesty na skúmanie alternatívnych terapeutických stratégií pri liečbe rakoviny.

Read more

Účinky kyslíkovej vody KAQUN na kognitívnych funkcie

Srpen 10, 2012

Konzumácia vody Kaqun viedla k zlepšeniam v hemodynamike, reflexných a kognitívnych procesoch a zvýšeniu obsahu kyslíka v tele. Významné zníženie systolického krvného tlaku bolo pozorované vo všetkých skupinách konzumujúcich kyslíkovú vodu KAQUN, pričom najväčšie účinky boli zaznamenané v skupine 1,5 l/deň. Významné zlepšenia v oboch reflexných a kognitívnych reakčných časoch boli pozorované vo všetkých skupinách konzumujúcich vodu Kaqun. Významný nárast saturácie kyslíkom bol pozorovaný v skupine 1,5 l/deň. Index stresu významne klesol (priemerne z 23% na 16%) vo skupinách 1,5 l a 1 l počas niektorých intervalov. Štúdia bola…

Read more

Vytvorenie značky ELO water

Listopad 4, 2015

Spoločnosť Hyflux oznámila akvizíciu 30-percentného podielu v európskej technologickej spoločnosti Kaqun Europe za 8 miliónov USD. Obidve spoločnosti plánujú vyvinúť a predávať produkty pod značkou “ELO” v ázijsko-pacifickom regióne, na Blízkom východe a v Afrike prostredníctvom novej spoločnosti Elo Water. Hyflux bude mať v tejto spoločnosti 70-percentný podiel, zatiaľ čo Kaqun Europe zvyšných 30 percent.

Read more

Nobelová cena za medicínu 2019

Říjen 7, 2019

Nobelova cena za fyziológiu a medicínu za rok 2019 bola udelená Williamovi G. Kaelinovi Jr., Sir Peterovi J. Ratcliffovi a Greggu L. Semenzovi za ich objavy týkajúce sa toho, ako bunky vnímajú a prispôsobujú sa dostupnosti kyslíka. Ich výskum objasnil molekulárne mechanizmy, ktorými bunky zaregistrujú hladinu kyslíka a prispôsobujú svoju aktivitu podľa dostupnosti kyslíka. Tento prielom pomohol lepšie pochopiť, ako rôzne choroby, vrátane rakoviny a anémie, ovplyvňujú bunkovú funkciu a otvoril nové možnosti pre liečbu týchto ochorení.

Read more

Účinok kyslíkovej vody KAQUN ako adjuvantná liečba diabetu 2. typu

Červenec 14, 2021

Štúdia skúma účinky vody stabilne obohatenej kyslíkom na mitochondriálnu funkciu a jej potenciál ako doplnkovej terapie pre diabetes 2. typu (T2D). V randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdii boli účastníci s T2D rozdelení do skupín, ktoré dostávali buď kyslíkovú vodu KAQUN, alebo placebo počas 12 týždňov. Hodnotila sa mitochondriálna funkcií a markery glykemickej kontroly (hladiny HbA1c a glukózy nalačno), inzulínová citlivosť, markery zápalu a oxidačného stresu. Výsledky ukázali významné zlepšenie mitochondriálnej funkcie a glykemickej kontroly v skupine s KAQUN vodou v porovnaní s placebom. Do štúdie sa zapojilo 150 pacientov s diabetom typu 2.

Read more